Chirashi sushi 12,00€
    Sushi moriawase 12 pezzi 14,00€
    Yuan sushi specia 17 pezzi 20,00€
    Sushi e sashimi 17 pezzi 17,00€
    Yuan sushi e sashimi special 20 pezzi 22,00€
    Maki moriawase 11 pezzi 12,00€